IN4 Professionals Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

  • In deze algemene voorwaarden wordende hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt.
  1. IN4 Professionals: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, IN4 Professionals B.V. en diens werknemers o.a. handelend onder de naam IN4 Professionals, gevestigd aan de T.T. Vasumweg 58B, 1033 SC te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK – nummer 81800444.
  2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie IN4 Professionals werkzaamheden verricht in de meest ruime zin;
  3. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen IN4 Professionals en de opdrachtgever waarop Boek 7 titel 7 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken;
  4. Opdracht: de opdracht van opdrachtgever aan IN4 Professionals om, anders dan ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst, werkzaamheden voor opdrachtgever uit te voeren die niet bestaan uit het tot stand brengen van een werk van stoffelijk aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het (doen) vervoeren van personen of zaken;
  5. Materialen: alle door IN4 Professionals in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde rapporten, adviezen, resultaten, ontwerpen, software, databanken, concepten, presentaties, lesmateriaal e.d.;
  6. Kandidaat: een door IN4 Professionals geselecteerde en aan de opdrachtgever voorgedragen natuurlijke persoon;
  7. Professional: iedere natuurlijke persoon zijnde een werknemer van IN4 Professionals of derde of een door IN4 Professionals ingeschakelde derde niet zijnde werknemer, die door tussenkomst van IN4 Professionals werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van en onder leiding en toezicht van de opdrachtgever

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van IN4 Professionals en iedere overeenkomst tussen IN4 Professionals en de opdrachtgever

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. IN4 Professionals en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend en hebben tenzij anders is aangegeven een geldigheidsduur van één maand.

3.2 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan IN4 Professionals opgegeven eisen en specificaties van de opdracht en andere gegevens waarop IN4 Professionals haar aanbieding of offerte baseert.

3.3 IN4 Professionals kan niet aan haar offertes of aanbiedingen of overige publicaties worden gehouden indien redelijkerwijs te begrijpen is dat de offertes of aanbiedingen of overige publicaties, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

3.4 Al datgene dat in het kader van een offerte door IN4 Professionals wordt verstrekt blijft haar onvervreemdbaar eigendom en dient op eerste verzoek van IN4 Professionals onverwijld door de opdrachtgever te worden geretourneerd.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever het aanbod van IN4 Professionals schriftelijk of mondeling heeft aanvaard.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 De opdrachtgever verstrekt voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst een accurate omschrijving van de benodigde werkzaamheden zoals een omschrijving van de openstaande vacature, functie, de functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, arbeidsplaats en arbeidsomstandigheden.

5.2 IN4 Professionals zal zich inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. De overeenkomst leidt tot een inspanningsverplichting zijdens IN4 Professionals en geen resultaatverplichting. Het succes is mede afhankelijk van de samenwerking van beide partijen en van de inspanning van de opdrachtgever en de eventueel door hem ingeschakelde personen.

5.3 IN4 Professionals behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten, na overleg met de opdrachtgever, tenzij de uitvoering van de opdracht de goedkeuring van de opdrachtgever niet kan afwachten.

5.4 IN4 Professionals en de opdrachtgever zullen gedurende de uitvoering van de overeenkomst  regelmatig overleg voeren over de stand van zaken en de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.

5.5 De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de uit te voeren werkzaamheden kan worden beïnvloed, wanner partijen tussentijds overeenkomen dat de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd.

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever

6.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, ruimtes en apparatuur, waarvan IN4 Professionals aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig beschikbaar zijn. Tevens dient de opdrachtgever IN4 Professionals alle bevoegdheden en autorisaties te verlenen die nodig zijn om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien de opdrachtgever niet (tijdig) aan deze verplichting heeft voldaan, heeft IN4 Professionals het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en dient de opdrachtgever de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de overeengekomen tarieven aan IN4 Professionals te vergoeden.

6.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de werknemers van de opdrachtgever die bij de uitvoering van de opdracht nodig zijn, tijdig beschikbaar zijn.

6.3 Indien door IN4 Professionals of door IN4 Professionals ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Tevens is de opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk de locatie, werktuigen en gereedschappen waarmee de opdracht dient te worden uitgevoerd op zodanige wijze in te richten en te onderhouden teneinde te voorkomen dat IN4 Professionals of door IN4 Professionals ingeschakelde derden schade lijden en vrijwaart IN4 Professionals voor dergelijke aanspraken. De opdrachtgever is ook verantwoordelijk en aansprakelijk voor het treffen van zodanige maatregelen en het verstrekken van aanwijzingen om dergelijke schade te voorkomen.

6.4 De opdrachtgever vrijwaart IN4 Professionals voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst direct dan wel indirect schade lijden.

6.5 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de personen die IN4 Professionals inschakelt voor de uitvoering van de overeenkomst, kandidaten en/of Professional gedurende de looptijd van de overeenkomst en binnen twee jaar na de beëindiging daarvan, een arbeidsovereenkomst aan te bieden, dan wel op andere wijze direct dan wel indirect te werk te stellen ten behoeve van de opdrachtgever , tenzij IN4 Professionals de opdrachtgever daarvoor van tevoren schriftelijk toestemming heeft verleend. Aan deze toestemming kan IN4 Professionals voorwaarden verbinden, zoals het betalen van een geldsom.

 

Artikel 7. Opzegging van de overeenkomst

7.1 De opdrachtgever kan de overeenkomst voor bepaalde tijd niet tussentijds opzeggen

7.2 De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door de opdrachtgever worden opgezegd met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn. Tenzij anders is overeengekomen, bedraagt de opzegtermijn bij een opdracht voor onbepaalde tijd drie maanden en dient de opzegging plaats te vinden tegen het einde van een kalendermaand.

 

Artikel 8. Wijzigen van de overeenkomst

8.1 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan dat financiële of andere consequenties hebben. IN4 Professionals zal de opdrachtgever hierover, indien mogelijk van tevoren inlichten.

 

Artikel 9. Termijn van uitvoering

9.1 Indien IN4 Professionals een termijn heeft aangegeven waarbinnen zij de werkzaamheden zal uitvoeren, dan is deze termijn niet als een fatale termijn te beschouwen.

9.2 In het geval dat een met de opdrachtgever overeengekomen termijn van uitvoering wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die buiten de macht van IN4 Professionals ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, wordt de termijn van uitvoering automatisch verlengd met de periode dat IN4 Professionals de werkzaamheden wegens overmacht niet kan uitvoeren zonder dat IN4 Professionals daarvoor enige vergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd is.

Artikel 10. Prijs

10.1 Alle opgegeven prijzen of tarieven zijn exclusief btw.

10.2 De vergoeding die opdrachtgever betaald aan IN4 Professionals wordt berekend door het overeengekomen uurtarief te vermenigvuldigen met het aantal uren dat de Professional is ingezet bij en voor het verrichten van de opdracht.

10.3 IN4 Professionals zal haar werkzaamheden op maandelijkse basis bij de opdrachtgever in rekening brengen, tenzij anders is overeengekomen.

10.4 IN4 Professionals is steeds gerechtigd het uurtarief te wijzigen. IN4 Professionals zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het uurtarief schriftelijk of elektronisch kenbaar maken. IN4 Professionals zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

10.5 De tarieven zijn in de overeenkomst vastgelegd en kunnen door IN4 Professionals twee maal per jaar (in januari en juli) worden gewijzigd, indien ten gevolge van wettelijke maatregelen en/of cao-afspraken de lonen c.q. de arbeidsvoorwaarden van de door IN4 Professionals aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde Professional stijgen, dan wel indien de kosten van de activiteiten die uit de opdracht voortvloeien vanwege een andere oorzaak een verhoging ondervinden. Daarnaast is IN4 Professionals gerechtig haar tarieven jaarlijks (in januari) te verhogen op basis van de CBS consumentenprijsindex alle huishoudens.

10.6 Reiskosten voor woon-/werkverkeer worden standaard vergoed op basis van de op dat moment geldende door de overheid vastgestelde belastingvrije en premievrije kilometervergoeding. De reiskostenvergoeding is onafhankelijk van het aantal gewerkte uren. Andere regelingen gelden alleen indien schriftelijk overeengekomen.

10.7 De kosten van overige zakelijke kilometers en overige kosten die in opdracht van de opdrachtgever worden gemaakt, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De kosten voor overige zakelijke kilometers bedragen  € 0,30 per kilometer.

10.8 Indien en voor zover het voor de juiste en tijdige uitvoering van de opdracht door IN4 Professionals in overleg met opdrachtgever wenselijk wordt geacht om werkzaamheden uit te voeren buiten kantoortijden (07:00 – 18:00 uur) zal een meerprijs worden berekend, als volgt:

–  Op werkdagen tot 24:00 uur geldt reguliere tarief

–  Op werkdagen na 24:00 uur en op zaterdag geldt het reguliere uurtarief x 150%

– Op zon-/feestdagen geldt het reguliere uurtarief x 200%

 

Artikel 11. Betaling

11.1 De opdrachtgever dient de van IN4 Professionals ontvangen facturen te betalen binnen de betalingstermijn die op de factuur staat vermeld.

11.2 Indien de opdrachtgever de factuur niet tijdig betaalt, dan heeft IN4 Professionals het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat het volledige openstaande factuurbedrag betaald is. IN4 Professionals is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever en/of derden door de opschorting lijdt.

11.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de opdrachtgever vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zo wel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van €100,-

11.4 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van, in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan.

11.5 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, zullen de vorderingen van IN4 Professionals en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens IN4 Professionals, onmiddellijk opeisbaar zijn. IN4 Professionals kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan IN4 Professionals verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 12. Klachten

12.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever direct aan IN4 Professionals schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Een ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat IN4 Professionals in staat is adequaat te reageren.

12.2 Na het indienen van de klacht dient de opdrachtgever IN4 Professionals de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

12.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal IN4 Professionals slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen artikel 15 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 13. Ontbinding

13.1 IN4 Professionals is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

13.2 Voorts is IN4 Professionals bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming door IN4 Professionals van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd van IN4 Professionals, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

13.3 In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging- indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven-   van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het IN4 Professionals vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en verjaring

14.1 IN4 Professionals kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

  1. a) een gebeurtenis, die buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven:
  2. b) enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.

14.2 IN4 Professionals is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat IN4 Professionals is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

14.3 IN4 Professionals aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien, tegen het advies van IN4 Professionals in, de opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.

14.4 IN4 Professionals staat niet in voor de juistheid van de door een derde verstrekte gegevens. IN4 Professionals is dan ook niet aansprakelijk indien blijkt dat een derde aan de opdrachtgever en/of aan IN4 Professionals onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt.

14.5 IN4 Professionals kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schadeals gevolg van het handelen en/of nalaten van derden en/of door toedoen van door IN4 Professionals ingeschakelde/ terbeschikkinggestelde personen

14.6 indien de opdrachtgever in gebreke is in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens IN4 Professionals gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van IN4 Professionals die daardoor direct of indirect is ontstaan.

14.7 IN4 Professionals is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

14.8 IN4 Professionals is nimmer aansprakelijk voor enige schade, indien de opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks op een derde, dan wel reen verzekeringsmaatschappij verhalen.

 

14.9 Indien IN4 Professionals aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van IN4 Professionals steeds beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van IN4 Professionals gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van IN4 Professionals beperkt tot het declaratiebedrag, met een maximum van het honorarium voor 1 maand.

 

14.10 Alle rechtsvorderingen dient de opdrachtgever binnen 1 jaar te stellen als de opdrachtgever niet, tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van IN4 Professionals. Handelt de opdrachtgever niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.

Artikel 15. Overmacht

15.1 IN4 Professionals is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

15.2 Voor de opdrachtgever is sprake van overmacht wanneer hij aantoont dat hij tijdelijk geen werk voorhanden heeft voor de Professional of wanneer de Professional om redenen buiten de opdrachtgever gelegen, niet ter beschikking kan worden gesteld en IN4 Professionals niet binnen redelijke termijn voor de vervanging kan zorgdragen.

15.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt hun wederzijdse verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

15.4 Voor zover IN4 Professionals ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandig waarde toekomt, is IN4 Professionals gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16. Geheimhouding

16.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

Artikel 17. Intellectuele eigendom

17.1 De opdrachtgever vrijwaart IN4 Professionals voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

17.2 Tenzij IN4 Professionals en de opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft IN4 Professionals volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot: auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, modelrechten en databankrechten) die rusten op de materialen die door IN4 Professionals bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

17.3 IN4 Professionals verleent aan de opdrachtgever het recht om de materialen uitsluitend binnen en ten behoeve van zijn eigen organisatie te gebruiken na afloop van de overeenkomt, doch slechts nadat de opdrachtgever aan al zijn ( betalings ) verplichtingen uit hoofde van de opdracht heeft voldaan.

17.4 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IN4 Professionals is het de opdrachtgever niet toegestaan de materialen ter inzage te geven, openbaar te maken of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook buiten de kring van personen die, binnen het kader van de overeenkomst, behoren tot rechtstreeks bij de opdracht betrokken medewerkers.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1 Op elke overeenkomst tussen IN4 Professionals en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing

18.2 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en IN4 Professionals worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar IN4 Professionals gevestigd is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene Voorwaarden